Algemene Voorwaarden

Zeker & Mobiel

Algemene voorwaarden Zeker & Mobiel

Hieronder kunt de algemene voorwaarden downloaden en lezen.

Algemene Voorwaarden Zeker & Mobiel

Per 1 maart 2017

1. Zeker & Mobiel B.V.(Z&M) verplicht zich tot het opheffen van verstoppingen in de afvoerleidingen van de woning van de servicecontracthouder. Deze leidingen worden ontstopt tot op de gemeenteaansluiting.

2. Z&M zal binnen 24 uur nadat de melding bij haar is binnengekomen aanvang nemen met het ontstoppen van de leidingen, in het weekend geldt een 24-uurs service voor urgente gevallen, welke door Z&M bepaald worden. Minder urgente gevallen worden binnen 24 uur na het weekend of officiële feestdagen behandeld.

3. Het verschuldigde servicecontractbedrag dient, bij jaarlijkse incasso of bij betaling met de toegestuurde acceptgiro, bij vooruitbetaling, te beginnen op de ingangsdatum te worden voldaan. Indien er gekozen is voor betaling per kwartaal- of maandmachtiging dient het verschuldigde servicecontractbedrag per kwartaal of per maand bij vooruitbetaling, te beginnen op de contractsdatum, te worden voldaan. U kiest voor een jaarcontract welke aan het einde van dat jaar stilzwijgend wordt verlengd in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij u uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaarcontract schriftelijk opzegt dan wel wanneer er tijdens de verlengde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (uitgaande van de contractsdatum) wordt opgezegd. De aankondiging tot opzegging dient te zijn ontvangen voor de 1e van de nieuwe maand. Mocht u eerder dan het einde van de betaalperiode het contract willen beëindigen dan wordt er € 22,50 administratiekosten in rekening gebracht.

4. De overeenkomst kan door de servicecontracthouder ongedaan worden gemaakt binnen 14 dagen ingaande de dag na dagtekening zoals vermeld op het servicecontract. Zolang hoeft u niet te betalen. Als u wilt opzeggen, kunt u dat het beste doen bij aangetekende brief uiterlijk 12 dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief komt dan op tijd aan.

5. De servicecontracthouder dient Z&M onmiddellijk in kennis te stellen van een verstopping in de onderhavige afvoerleidingen. Indien Z&M ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van Z&M, dan is de servicecontracthouder verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien Z&M, wegens het uitblijven van betaling door de servicecontracthouder, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het ontstoppen van de onderhavige leidingen.

6. Teneinde de onderhavige leidingen te kunnen ontstoppen, zal Z&M de afvoerleidingen openen en sluiten. Wanneer nodig zal Z&M graafwerkzaamheden uitvoeren waarna zij de oude situatie zoveel mogelijk zal herstellen. Uiteraard is het kleinmateriaal dat hiervoor nodig is (en voor zover standaard aanwezig) geheel kosteloos.

7. Indien Z&M ter plaatse constateert dat er geen ontstoppingsmogelijkheden zijn, zulks ter beoordeling van Z&M, en zij dientengevolge gedwongen is extra werkzaamheden uit te voeren, dan is de servicecontracthouder verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te betalen, na opdrachtverstrekking van de servicecontracthouder.

8. De betaling van de verschuldigde toeslagen en de kosten voor het treffen van extra voorzieningen dient de servicecontracthouder eveneens ter plaatse aan de monteur van Z&M te voldoen.

9. De servicecontracthouder heeft jaarlijks recht op 3 meldingen van verstoppingen.
Z&M is niet verplicht de navolgende werkzaamheden uit te voeren: het repareren of het vernieuwen van afvoerleidingen alsmede het vervangen van toebehoren van het leidingnet;

  • het doen ontdooien van bevroren leidingen;
  • het aanbrengen van extra voorzieningen m.b.t. het toegankelijk maken van het leidingnet;
  • het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de leidingen zijn gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen zijn m.b.v. de in iedere servicewagen van Z&M beschikbare apparatuur zoals frees- en hogedrukreinigingsmachines;
  • het ontstoppen van afvoerleidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken zijn;
    het schoonmaken van dakgoten;
  • het ontstoppen van leidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, tenzij de servicecontracthouder geopteerd heeft voor het ontstoppen van leidingen voor bedrijfsdoeleinden;
    werkzaamheden die uitsluitend door de gemeente kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Verstoppingen door weersinvloeden vallen niet onder dit contract.

12. De schadeplichtigheid beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a. ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van Z&M is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de betreffende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

12.1 Z&M is nimmer aansprakelijk voor schade aan de te bewerken buis of leidingen, die te wijten is aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware voorwerpen, waarvoor de buis niet is bestemd.

13. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de servicecontracthouder inzake de door Z&M verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 2 maanden na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de servicecontracthouder geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de servicecontracthouder komt na verloop van die termijn geen recht op reclame en/of schadevergoeding en/of ontbinden en/of opschorting meer toe.

14. Z&M is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Z&M de servicecontracthouder in kennis stellen. Indien de servicecontracthouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de servicecontracthouder geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

15. De gegevens van de servicecontracthouder mogen door Z&M worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven (onder andere per e-mail) en andere commerciële uitingen van Z&M en aan haar gelieerde ondernemingen.

16. Z&M mag de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS.

17. De servicecontracthouder is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de leidingen en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de servicecontracthouder aan Z&M gegarandeerd.

17.1 De servicecontracthouder dient ervoor te zorgen dat de aanvang en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.

17.2 Indien mogelijk is de servicecontracthouder verplicht daar hulp te verlenen aan Z&M, waar voor het verplaatsen van stukken, nodig voor het bereiken en verrichten van het werk, de medewerking van meer dan één persoon nodig is.

17.3 De servicecontracthouder is verplicht tot de levering van water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.

18. Afwijkingen van of aanvullingen op het servicecontract kunnen tegen Z&M slechts worden ingeroepen indien Z&M dit schriftelijk heeft bevestigd.

Waarom kiezen voor Zeker & Mobiel

Altijd in de buurt

Met meer dan 65 medewerkers verspreid over het hele land zijn wij altijd in de buurt en snel ter plaatse.

24/7 Service

Wij zijn 24 uur per dag en 365 dagen in het jaar bereikbaar. Als u lid bent van Zeker & Mobiel kunt u ons dus dag en nacht bellen!

Gecertificeerd personeel

Al onze storingsmonteurs zijn specialisten. Ze hebben de nodige papieren en zijn bovendien gecertificeerd om bij u thuis aan de slag te gaan!

8

Zekerheden van
Zeker & Mobiel

Binnen 24 uur een monteur op de stoep

Service: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar

Ook bereikbaar op zon- en feestdagen

Géén voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen kosten voor kleinmateriaal

Vakkundige medewerkers met geavanceerde apparatuur

Gespreid betalen of eenmalige jaarlijkse betaling mogelijk (scherp tarief!)

Abonnement na 1 jaar, per maand op te zeggen

Service door heel Nederland